Sunday, 30 June 2013

การจัดแสดงผลงานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา3/2555ภาพการจัดแสดงนิทรรศการ นักศึกษาฝึกงาน "Trainee" วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น-17.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
การจัดแสดงผล งานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
ชั้นปีที่ 4  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ฯ ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จัดโดย
นักศึกษาสาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม