การเผยแพร่และรายงานสรุปผลการฝึกฯ

รวมเล่มเอกสารรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปกรรม
ตัวอย่างการทำเอกสารสรุป ของคุณสิทธิศักดิ์ เผยเพร่ที่ issuu.com คลิก ดู > http://issuu.com/sittisak_tim/docs/_________1
แขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์


ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2/2555
....ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ
1.ชื่อ นามสุกล link to issuu.com doc
2.......

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 3/2555
การเผยแพร่และรายงานสรุปผลการฝึกฯ 

รวมเล่มเอกสารรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปกรรม

 

1.นางสาว เจตสุภา ชาเรณู 5211312334>> click link to issuu <<
หมู่เรียน ศศบ.521(4)/13A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด (SEEDMCOT CO.,LTD.)
แผนก New Media & Digital
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟิก และ ตัดต่อ
2.นางสาวจิรภา จันเทา 5211310429>> click link to issuu <<
หมู่เรียน ศศบ.521(4)/13A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท  บริษัท Seed Mcot
แผนก New Media&Digital
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟิก และ ตัดต่อ
3.นางสาว ณัฐณิชา อัครเดชะนันท์ 5211312342>>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท  บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น
แผนก ฝ่ายผลิต
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟิกดีไซน์
4.นางสาว มณีกานต์ ทองชุม 5213000523>>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท  บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด มหาชน
แผนก กราฟิก
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟิกดีไซน์ 
5.นายนิติธร ตันตระกูล 5213000440>>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
แผนง ART DIVISION
ตำแหน่ง Graphic Design & Dispaly
6.นาย อนวัช คงวิเชียร 5211307862>>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
แผนง ART DIVISION
ตำแหน่ง Graphic Design & Dispaly
7.น.ส.พัชกาญ ภัทรโสภณ  5211306989>>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
แผนง ART DIVISION
ตำแหน่ง Graphic Design & Dispaly
8.นาย อานนท์ ทองรอด  5211302434>>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ดิจิตอลบิสสิเนต จำกัด (มหาชน) 
แผนง Graphic Design
ตำแหน่ง Graphic Design
9.นางสาวจินตนา กลีบบัว 5211303036 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท สำนักยุทธโยธาทหาร
แผนกทีฝึก ช่างศิลป์
10.นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์ 5211303119 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท สำนักยุทธโยธาทหาร
แผนกทีฝึก ช่างศิลป์
11.นาย ภูริทัต มีสมบัติ 5211301329 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หจก.เอส แอนด์ ทูซี ซัพพลาย S&2C SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP.
แผนก ออกแบบสื่อการขาย
ตำแหน่ง ออกแบบสื่อการขาย
12.นางสาววิภาดาโทนสูงเนิน 5211311237 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท เมทัลลิค ที.เอฟ (1999)จำกัด
แผนกทีฝึก กราฟฟิค
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟฟิค
13.นางสาวปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ 5211309660 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Ddance School
แผนกทีฝึก Graphic Design
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟฟิค
14.นางสาวสิรินภา สารพัฒน์ 5211309694 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Ddance School
แผนกทีฝึก Graphic Design
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟฟิค
15.นางสาวชมพูนุช ศรีมงคล 5211303127 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศ.บ. 521(3)/12A
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่นจำกัด
แผนกที่ฝึก กราฟฟิคดีไซค์ 
16.นางสาว มนนิสา รุ่งปัจฉิม 5221304792 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Computer Graphic
17.นายจักรพันธ์ ไชยศรี 5211308746 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท Thai TV Pool
แผนกที่ฝึก Art
ตำแหน่งหน้าที่ Art Design
18.นางวีนัส อำ่สุ่น 5221307662 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด
แผนก Computer Retouch
ตำแหน่งหน้าที่ Computer Retoucher
19.นาย ธนากร วรสาร 5211307516 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท Thai TV Pool
แผนก ART ad
 20.นายวิรินทร สงวนปี 5211301527 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บริษัท Thai TV Pool
แผนก ART ad
21.นาย ณัฐวัฒษ์ เข็มรุกขา 5211300115 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งART AD
THaiTVpool
22.นายกรเทพ กลิ่นบรรจง 5211300115 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โอมมหารวย จำกัด
ตัดต่อและกราฟิก
23.นางสาวเสาวภา ใจมนต์  5211307425 >>click link to issuu<<
หมู่เรียน ศศบ.522 4/9
สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อบริษัท บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น
แผนก ฝ่ายผลิต
ตำแหน่งหน้าที่ กราฟิกดีไซน์

No comments:

Post a Comment