Sunday, 30 June 2013

การจัดแสดงผลงานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา3/2555ภาพการจัดแสดงนิทรรศการ นักศึกษาฝึกงาน "Trainee" วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น-17.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
การจัดแสดงผล งานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
ชั้นปีที่ 4  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ฯ ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จัดโดย
นักศึกษาสาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมSaturday, 27 April 2013

การจัดแสดงผลงานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2555

การจัดแสดงผลงานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ชั้นสอง ห้องนิทรรศการศิลปกรรม อาคาร 32 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ฯ ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

Friday, 16 November 2012

การบูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยของผู้สอนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง : สถานที่ดำเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555