Saturday, 27 April 2013

การจัดแสดงผลงานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2555

การจัดแสดงผลงานการฝึกประสบการวิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ชั้นสอง ห้องนิทรรศการศิลปกรรม อาคาร 32 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษย์ฯ ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

No comments:

Post a Comment