Friday, 16 November 2012

การบูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยของผู้สอนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง : สถานที่ดำเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555